ŽIVLJENJSKE PRIPOVEDI MIGRANTOV POVRATNIKOV IN MIGRANTK POVRATNIC IZ NADIŠKE BENEŠKE SLOVENIJE

Šest življenjskih pripovedi migrantov povratnikov in migrantk povratnic iz Nadiške Beneške Slovenije sem posnel in transkribiral v letih 2000 in 2001, in sicer kot gradivo za magistrsko delo (Jernej Mlekuž, Proučevanje učinkov migracij na vrednotenje prostora med izseljenci iz Nadiške Beneške Slovenije, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 2002)

 

Izbrani pripovedovalci in pripovedovalke so bili rojeni pred drugo svetovno vojno v Nadiški Beneški Sloveniji, kjer danes tudi bolj ali manj stalno živijo. Njihove izkušnje in pripovedi segajo (večinoma) v čas po drugi svetovni vojni, ko je to območje doživljalo najbolj dramatične razsežnosti izseljevanja, pa vse do današnjih dni, ko so posledice dolgoletnega, neustavljivega izseljevanja postale opazne vsepovsod: v pokrajinski podobi, demografski strukturi, v po svetu razseljenem sorodstvu itd. (več v dokumentu Družbeno in zgodovinsko ozadje ter historiat migracijskih procesov v Nadiški Beneški Sloveniji).

 

 

pic1
fotografija iz knjige Ferrucccia Clavore in Riccarda Ruttarja
the Community without a name, Zveza slovenskih
izseljencev Furlanije - Julijske krajine, 1993 str. 3

 

pic2
ilustracija iz časopisa Matajur, 1952, št. 35, str. 1

Izbrani pripovedovalci in izbrane pripovedovalke niso bili izbrani naključno, temveč po daljšem opazovanju, upoštevajoč njihovo pripravljenost na sodelovanje, iskrenost, ki sem jo občutil v pripovedovanju, kompleksnost življenjske pripovedi in različnost posameznih življenjskih pripovedi. V predstavitvi življenjskih pripovedi migrantov povratnikov in migrantk povratnic iz Nadiške Beneške Slovenije niso prikazane biografije, življenjske pripovedi v celoti, ampak predvsem tisti deli, ki se bolj ali manj dotikajo migracijskih situacij in kontekstov.

 

Čeprav so bili intervjuji odprti, sem v vseh pogovorih izpostavil določene vsebinske sklope. Ti sklopi vprašanj, s katerimi sem si pomagal pri pogovorih, so bili oblikovani na podlagi številnih predhodnih pogovorov in se nanašajo na naslednje vsebine:

  • vloga in pomen družine, gospodinjstva, sorodstva, prijateljskih in drugih skupnostnih vezi v migracijskih situacijah in kontekstih;
  • vloga in pomen države, državnih institucij itd. v migracijskih situacijah in kontekstih (obvezni zdravniški pregledi, pregledi na mejah, pridobitev dokumentov, zakoni, omejevanje, kontrola itd.);
  • vloga in pomen ekonomskih, političnih ter socialnih razmer in procesov v migracijskih situacijah ter kontekstih (odnosi med priseljenci in »domačini«, razlikovanja med posameznimi priseljenskimi skupinami itd.);    
  • spolnostna vloga ženske in moškega v migracijskih situacijah in kontekstih.

pic3
fotografija iz knjige Ferrucccia Clavore in Riccarda Ruttarja
the Community without a name, Zveza slovenskih
izseljencev Furlanije - Julijske krajine, 1993 str. 67

INTERVJUVANCI

Antonio, Polava

Eva, Polava

Luigi, Petjag

Luisa, Hlodič

Mario, Sevce

Renata, Arbeč

 

Nazaj na uvodno stran